Air Prishtina bonus programi | Air Prishtina
Air Prishtina bonus programi

Editor:

Air Prishtina AG
Departamenti  Qendra e Shërbimit

 

Për antarësim, shfrytëzim të bonuseve si dhe përdorim të përgjithshëm, zbatohen kushtet e mëposhtme:


1. Pjesëmarrja është e hapur për personat fizikë dhe juridikë.


2. Pjesëmarrja fillon me regjistrimin e suksesëshëm në faqen airprishtina.com. Vetëm një llogari guxon të hapet për person. Nuk ka kërkesë ligjore për pjesëmarrje. Air Prishtina mund ta refuzojë  pjesëmarrjen në Programin e Bonuseve, pa sqarime shtesë.


3. Programi i Bonuseve tek Air Prishtina bazohet në llogaritje të bonuseve. Për çdo udhëtim të realizuar me një fluturim të rregullt apo çarter dhe të paguar tërësisht, e që rezervohet përmes kësaj web-faqeje me çmimin aktual të publikuar, pjesëmarrësit i regjistrohet 2% (pako Standard), 4% (pako Flex) apo 6% (pako Premium) bonus e çmimit tarifor të fluturimit. Shuma e bonusit varet nga çmimet e publikuara të fluturimeve, si dhe pakot përkatëse. Llogaritja e bonusit përjashtohet për taksat e aeroportit, Opsionet shtesë (siq janë: Rezervimi i ulëses, Sigurimi në udhëtim etj.), çmimi për pakot (Standard, Flex, Premium) dhe tatimet tjera. Bonusi i gjeneruar mund të zbritet nga çmimi i biletës në rezervimet pasuese.


4. Bonuset e gjeneruara nuk transferohen diku tjetër. Konvertimi në para nuk është i mundëshëm.


5. Gjenerimi i bonuseve do t'i kreditohet pjesëmarrësit vetëm pas regjistrimit të suksesëshëm. Kreditimi i bonuseve në retrospektivë për fluturimet e realizuara më parë nuk është i mundshëm.


6. Gjendjen aktuale të bonuseve pjesëmarrësi mund ta verifikoj online ose përmes thirrjes në Contact Center.


7. Shitja, këmbimi apo ofertimi në formë ankandi i bonusit tek palët e treta, është i ndaluar. Në rast të vërejtjes së keqpërdorimit, Air Prishtina AG mbanë të drejtën e bllokimit të shfrytëzimit të bonuseve.


8. Nëse bonusi i gjeneruar nuk shfrytëzohet për një rezervim të ri brenda 12 muajve nga udhëtimi i fundit i realizuar, ai humbet.


9. Air Prishtina mban të drejtën për të ndërprerë programin e bonuseve si të tillë në çdo kohë, ose për ta zëvendësuar atë me një program tjetër. Shuma e bonuseve (e shprehur në përqindje) mund të ndryshohet nga Air Prishtina në çdo kohë.


10. Të dhënat personale që lidhen me pjesëmarrjen, do të përpunohen dhe përdoren për qëllime që shërbejnë për zbatimin e programit.


11. Kontrata është ekskluzivisht subjekt i ligjit zviceran. Juridiksioni është Cyrihu, Zvicër.


12. Nëse një ose më shumë dispozita të kësaj kontrate jane ose bëhen të pavlefshme, kjo nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e dispozitave të mbetura.

 

Këto kushte vlejnë nga data 21.01.2019. Nëse keni vështirësi në kuptimin e këtyre informatave, kërkoni ndihmë në Service Center të Air Prishtina AG.