Air Prishtina Programi i Besnikërisë | Air Prishtina
Air Prishtina Programi i Besnikërisë

Botuesi:

Air Prishtina AG
Departamenti Service Center

 

Kushtet e mëposhtme vlejnë për përfitimin e bonuseve, shfrytëzimin e bonuseve dhe zbatimin e përgjithshëm të Programit të Besnikërisë:

 

1. Personat fizikë dhe juridikë kanë të drejtë të marrin pjesë.


2. Pjesëmarrja fillon pas regjistrimit të suksesshëm në faqen e internetit airprishtina.com. Mund të hapet vetëm një llogari për person. Nuk ka asnjë pretendim ligjor për pjesëmarrje. Air Prishtina mund të refuzojë pranimin në Programin e saj të Besnikërisë pa dhënë arsye.

 

3. Programi i Besnikërisë Air Prishtina bazohet në llogaritjen e bonusit. Për çdo fluturim të planifikuar ose çarter, të rezervuar ekskluzivisht në faqen e internetit airprishtina.com, dhe bilet ajrore plotësisht të paguar me çmimin përkatës, pjesëmarrësi do të kreditohet me 5% bonus. Shuma e çdo krediti bonus bazohet në çmimet e publikuara dhe rezervuara të biletave ajrore. Taksat e aeroportit, opsionet shtesë, çmimet për paketat e tarifave të ndryshme (Standard, Flex etj) dhe taksat e tjera të aplikueshme përjashtohen nga llogaritja e bonusit. Bonusi i gjeneruar mund të zbritet nga çmimi i biletës ajrore për rezervimet e radhës ekskluzivisht në faqen e internetit airprishtina.com.
Programi i bonusit të Air Prishtina nuk mund të kombinohet me programe të tjera bonus.

 

4. Bonusi i krijuar është i patransferueshëm. Shndërrimi në para nuk lejohet.

 

5. Bonusi i gjeneruar do t'i kreditohet pjesëmarrësit vetëm pas regjistrimit të suksesshëm. Kreditimi retroaktiv i bonusit për rezervimet e fluturimeve të bëra tashmë është i përjashtuar.

 

6. Pjesëmarrësi mund të mësojë gjendjen aktuale të kredisë së bonusit në internet ose në Contact Center.

 

7. Ndalohet shitja, shkëmbimi ose nxjerrja në ankand e kredive bonus palëve të treta.8. Nëse krediti i bonusit nuk shfrytëzohet për një rezervim tjetër fluturimi brenda 12 muajve nga realizimi i fluturimit përkatës, ai skadon në fund të tremujorit të ardhshëm.

 

9. Air Prishtina rezervon të drejtën të ndërpresë Programin e vet të Besnikërisë si i tillë ose ta zëvendësojë atë me një program tjetër në çdo kohë. Shuma e bonusit (e shprehur në përqindje) mund të ndryshohet nga Air Prishtina në çdo kohë.

 

10. Të dhënat personale që lidhen me pjesëmarrjen do të përpunohen dhe përdoren për qëllime që lidhen me zbatimin e programit.

 

11. Kontrata rregullohet ekskluzivisht nga ligji zviceran. Vendi i juridiksionit është Cyrih, Zvicër.12. Nëse një ose më shumë dispozita të kësaj kontrate janë ose bëhen juridikisht të pavlefshme, kjo nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e dispozitave të mbetura.

 

Këto terma dhe kushte janë aktuale nga data 20.06.2022. Nëse keni ndonjë vështirësi në kuptimin e tyre, ju lutemi kërkoni ndihmë në Contact Center të Air Prishtina AG.