Sigurimi shëndetësor i Allianz | Air Prishtina
Na kontakto
Sigurimi shëndetësor i Allianz

Sigurim individual

Rregullat

Sigurimi i shpenzimeve të anulimit

Rimbursim deri në 1'500.- CHF për ndodhitë para nisjes, e në rast të:

 • Sëmundjes, aksidentit, vdekjes, shtatzënisë
 • Vonesës dhe bllokimit të mjeteve të transportit
 • Bllokimit të automjetit

Sigurimi i bagazhit

Rimbursim deri në 2'000.- CHF për ndodhi (20% vetëpjesëmarrje), për gjërat personale të marra me vete në udhëtim, e në rast të:

 • Vjedhjes, grabitjes, dëmtimit ose shkatërrimit
 • Humbjes ose dëmtimit gjatë transportit nga një ent i transportit publik

Asistencë (përfshirë edhe jet ambulance)

 • e pakufizuar (max. 31 ditë)

Organizimi dhe mbulimi i shpenzimeve pa kufizim për:

 • Transport në spitalin më të afërt të përshtatshëm
 • Riatdhesim të mbikëqyrur nga mjeku në një spital në vendbanim
 • Riatdhesim në vendbanim pa shoqërim mjekësor
 • Udhëtim kthimi për shkak të ndërprerjes së udhëtimit nga një bashkudhëtar ose pjesëtar i familjes
 • Kujdes për fëmijë të mitur që marrin pjesë në udhëtim
 • Udhëtim kthimi për shkak sëmundjeje, aksidenti ose vdekjeje të një personi të afërt që nuk po udhëton ose një zëvendësuesi në vendin e punës
 • Kthim të përkohshëm
 • Riatdhesim në rast vdekjeje
 • Pasoja të vjedhjes së dokumenteve
 • Udhëtim vizitori
 • Shpenzime të papritura gjatë riatdhesimit, udhëtim kthimi ekstra, ndërprerje të udhëtimit, ose udhëtim kthimi të vonuar

 

Sigurim familjar

Rregullat

Sigurimi i shpenzimeve të anulimit

Rimbursim deri në 6'000.- CHF për ndodhi para nisjes, e në rast të:

 • Sëmundjes, aksidentit, vdekjes, shtatzënisë
 • Voneses dhe bllokimit të mjeteve të transportit
 • Bllokimit të automjetit

Sigurimi i bagazhit

Rimbursim deri në 5'000.- CHF për ndodhi (20% me vetëpjesëmarrje), për gjëra personale të marra me vete në udhëtim, e në rast të:

 • Vjedhjes, grabitjes, dëmtimit ose shkatërrimit
 • Humbje ose dëmtimit gjatë transportit nga një ent i transportit publik

Asistencë (përfshirë edhe jet ambulance)

 • e pakufizuar (max. 31 ditë)

Organizimi dhe mbulimi i shpenzimeve pa kufizim për:

 • Transportim në spitalin më të afërt të përshtatshëm
 • Riatdhesim të mbikëqyrur nga mjeku te një spital në vendin e rezidencës
 • Riatdhesim në vendin e rezidencës pa shoqërim mjekësor
 • Udhëtim kthimi për shkak të ndërprerjes së udhëtimit nga një bashkudhëtar ose pjesëtar i familjes
 • Kujdes për fëmijë të mitur që marrin pjesë në udhëtim
 • Udhëtim kthimi për shkak sëmundjeje, aksidenti ose vdekjeje të një personi të afërt që nuk po udhëton ose një zëvendësuesi në vendin e punës
 • Kthim të përkohshëm
 • Riatdhesim në rast vdekjeje
 • Pasoja të vjedhjes së dokumenteve
 • Udhëtim vizitori
 • Shpenzime të papritura gjatë riatdhesimit, udhëtim kthimi ekstra, ndërprerje të udhëtimit, ose udhëtim kthimi të vonuar